ราชภัฏเลยทุ่ม 7 ล้าน ส่งนักศึกษาไปเรียน 7 ประเทศอาเซียน (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ศูนย์ภาษา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา  โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมสัมมนา  ชั้น 2  อาคาร  50  พรรษา  มหาวิชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อธิการบดีให้สัมภาษณ์

ผศ.ดร.พงษ์เทพ  บุญเรือง  หัวหน้าศูนย์ภาษา  กล่าวว่า  โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ  2561  ได้จัดขึ้น  โดยตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  2561  ของศูนย์ภาษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา  และเรียนรู้วัฒนธรรม  ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐใต้หวัน  สหพันธรัฐมาเลเซีย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และสาธรรณรัฐฟิลิปปินส์  เป็นระยะเวลา  30  วัน  ระหว่างเดือน  พฤษภาคม ถึง  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561  และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศึกษา  และสถานประกอบการในต่างประเทศ  โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสถานศึกษาต่างประเทศ  ในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา  ให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุน  ปี 2561  จำนวน  140  คน  ใช้งบประมาณ  7,067,850  บาท

นักศึกษาให้สัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง