กิจกรรมศึกษาธรรมะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
นครปฐม จัดโครงการการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ  เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม   เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 28 พค.2561 นางสาวอารีพร อำนวยกิจเจริญ ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางสาว อรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสาวชนิดา พรหมผลิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ผู้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม พร้อมด้วยพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสำโรง เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี  พระครูปลัดประพจน์ สุปภาโต เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ มีเด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ทีพูดไม่ได้ต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารจำนวน 120 คน นักเรียนโรงเรียนวัดกกตาล 50 คน และชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนแฝก 130 คน คณะครู อาจารย์ ณ.ศาลาอเนกประสงค์วัดสำโรง  ม.3 ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สนองนโยบาย (รัฐบาล)   สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทยสอดคล้องรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๙   รัฐต้องให้ความอนุรักษ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่  ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน  และศาสนาอื่นทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนารวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  สร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลและแบ่งปัน  โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  ส่งเสริมให้มีการนำพลังประชารัฐมาเสริมสร้างให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านศาสนา  ในฐานะที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรู้คู่คุณธรรม  ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์  องค์การทางศาสนา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     ภาคีเครือข่ายเครือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินงานโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล นำมิติทางศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส   ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีวัฒนธรรมไทย  และค่านิยมที่ดีงาม  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นรูปธรรมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
   
เนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ  ชำระจิตใจให้สะอาด  ผ่องใส  ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มวัยเข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา  ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจึงได้จัดกิจกรรม “ศึกษาธรรมะ  เรียนรู้วิถีวัฒนธรม  เนื่องในเทศกาล  วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง