ประชาสัมพันธ์อุบลฯ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 13 มิ.ย.61 นายกิตติ พัฒนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  เป็นประธานีกล่าวเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  เครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ   พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุบลราชธานี 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง