เขตสุขภาพที่ 8 ยกระดับการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และมอบโล่รางวัลจังหวัดที่มีผลงาน RDU ดีเด่น (ชมคลิป)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของเขตสุขภาพที่ 8   โดยมี นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย ประธาน AMR เขตสุขภาพที่ 8 เป็นผู้กล่าวรายงานชี้แจง จากปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตูผล โดยเฉพาะยาต้านจุลชีพ ส่งผลให้เกิดปัญหาการดื้อยา การรักษาโรคติดเชื้อทำได้ยากขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้ “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ คำรับรองในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561

โดยมีเป้าหมาย ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8 ดำเนินการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ตั้งแต่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ จำนวน 875  แห่ง จนถึงระดับ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 80 แห่ง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล เน้นการพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงไปยัง Service Plan สาขาอื่นๆ  ลดปัญหาการดื้อยาตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่จำเป็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และ พยาบาล จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง ประมาณ 150 คน

แนะนำการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

สำหรับในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี ซึ่งมีวิทยากร ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และวิทยากรท่านอื่นๆตลอดจนคณะผู้จัดงาน โดยเฉพาะทีม Focal Point RDU จากจังหวัดหนองคาย  นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลจังหวัดที่มีผลงาน RDU ดีเด่น ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร เลย หนองบัวลำภู และมอบเกียรติบัตรให้อำเภอที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 หลังจากมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแล้ว ประธานคณะกรรมการพร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมบูธ RDU ของแต่ละจังหวัด

ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 8  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสม เน้นพัฒนาระบบ โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาล ทุกแห่งดำเนินการส่งเสริม “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” ซึ่งได้จัดทำเป็นคำรับรองในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 

จังหวัดที่มีผลงาน RDU ดีเด่น

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน