ม.ราชภัฏเลยจับมืออพท.5 จัดตั้งเครือข่ายไกด์สีชมพู พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ที่โรงแรมเลยพาเลซ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ร่วมกันแถลงข่าวแถลงข่าวการจัดตั้งเครือข่ายมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู และมอบรางวัลแก่มัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ และการจัดตั้งเครือข่ายของผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในระดับเยาวชน ในพื้นที่พิเศษ 5 ตลอดจนการประกวดผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในระดับเยาวชน ในพื้นที่พิเศษ 5

ผศ.เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินโครงการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่จ.เลย  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) ซึ่งได้ดำเนินการกิจกรรม  การฝึกอบรมและพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษ 5 ประกอบไปด้วย การทบทวนผลการดำเนินงานอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู การระดมความคิดเห็นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 การจัดกิจกรรมนำร่องเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 กลุ่มพื้นที่ การฝึกอบรมและพัฒนามัคคุเทศก์บัตรสีชมพู และกิจกรรมทดสอบการนำเที่ยว โดยมีมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพูเข้าร่วม 35 คน


นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในระดับเยาวชน  ประกอบไปด้วย การจัดทำคู่มือผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในระดับเยาวชน และ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการพัฒนาผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 ให้กับเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ใน 9 อำเภอ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน  ซึ่งบัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้งเครือข่ายมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู และมอบรางวัลแก่มัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ และการจัดตั้งเครือข่ายของผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในระดับเยาวชน ในพื้นที่พิเศษ 5 ตลอดจนการประกวดผู้สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวในระดับเยาวชน ในพื้นที่พิเศษ 5ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง