นครปฐม เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 1 กพ.2559 นางบริสุทธิ์ ​ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

 

ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และประสานงานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเกษตร การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ด้วย

 จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหลักการสำคัญคือ เป็นแนวทางที่จะให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการอบรมจะทำในลักษณะบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขฯลฯ) โดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 7 ศูนย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (1. ศพก.ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน ,2. ศพก.ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม, 3. ศพก.ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน, 4. ศพก.ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี, 5. ศพก.ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล, 6. ศพก.ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน และ7. ศพก.ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เป็นสถานที่หลักในการอบรมให้แก่เกษตรกร เป้าหมายของโครงการได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,750 คน โดยอบรมอำเภอละ 5 รุ่นๆ ละ 50 ราย จำนวน 15 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 90 ชั่วโมง/รุ่น)

​วัตถุประสงค์ ​​​​​​​

เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรม เรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ

 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และสร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคม และตลาดสินค้า

เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรที่รับการฝึกอบรม...

ปนิทัศน์ มามีสุข ข่าว/ภาพ/นครปฐมเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง