มุกดาหาร นิคมสร้างตนเองคำสร้อยมอบผ้าห่มกันหนาว
 5 2 59 ที่บริเวณศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมนิคมสร้างตนเองคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยโดยในวันนี้เป็นการมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อยจำนวนทั้งสิ้น 7519 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน 3178 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ จำนวน 75 คนคนพิการทุพพลภาพจำนวน 686 คนผู้มีรายได้น้อยจำนวน 457 คนและผู้ประสบความเดือดร้อนจำนวน 3123 คน

 

 นายอิทธิพันธ์โรจน์จตุรานนท์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวว่าจากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ให้กับราษฎรปี 2559 ในกลุ่มผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน รวมจำนวน 87639 คน

 

ดังนั้นเพื่อให้ทันกับสภาวะอากาศหนาว ทางอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกับนิคมสร้างตนเองคำสร้อยจึงได้กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบปัญหาในวันนี้ จำนวน 3000 ผืน ซึ่งมีตัวแทนจากทุกหมู่บ้านทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยมารับผ้าห่มกันหนาวจำนวน 640 คนในส่วนที่เหลือ ทางท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อยจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยปัญหาในพื้นที่ต่อไป

 

และในโอกาสเดียวกันนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนางสุจิตราพิมดวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารได้นำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าเตยตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจำนวน 9 คนเข้ารับมอบเงินทุนการศึกษาคนละ 2000 บาทรวมเป็นเงิน 18000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยด้วย

 

ทางด้าน นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวขอบคุณกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวให้กับนิคมสร้างตนเองคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารจำนวนทั้งสิ้น 10000 ผืน ให้นิคมสร้างตนเองคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนำมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งหรือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศหนาว

 

ซึ่งทางนิคมสร้างตนเองคำสร้อยจะได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับอำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดมุกดาหารโดยแต่ละอำเภอจะทำการมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นี้...

 

                                                                  ******************** 

 

อนุศักดิ์  แสนวิเศษ /เสาวภา  แสนวิเศษ /มุกดาหารเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง