สพฐ.ร่วมกับ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ ร.ร.วัดใหญ่ฯ เพื่อคัดเลือก ร.ร.วิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 (ชมคลิป)
ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ  ผู้อำนวยการส่วนวางแผน และพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 พร้อมด้วย พระมหาอภิวัตน์ กิตฺติวณฺโณ โดยมีพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ผู้ร่วมงานครั้งนี้มี นายดำหริ หงิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ พระสอนศีลธรรม และคณะครู

 

ครู นักเรียน ประกอบกิจกรรมตาม โรงเรียนวิถีพุทธ

นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) นำเสนอผลงานโรงเรียนวิถีพุทธ   ปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การพัฒนาวิถีชีวิตตามหลักวิถีพุทธด้วยนวัตกรรมบริหาร 2P 2M  และ ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) นวัตกรรมการบริหารจัดการ CLEANS MODEL สู่โรงเรียนวิถีพุทธ หลังจากนั้นชมนิทรรศการ การบรรยายของครูและนักเรียน การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  การอาราธนา การสวดมนต์ต่างๆ การทำบุญตักบาตร การฟังธรรมวิปัสสนา การฝึกสมาธิ   ตลอดถึงการเดินจงกลมของนักเรียน และครู

 

เสียง พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ ผู้อำนวยการส่วนวางแผน และพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง