77JOWO News


ลำปางคึกคักร่วมมาตรการ”ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

publish: 2019-09-26 21:56:05

จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และ สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ทางสำนักงานคลังจังหวัดร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ เป็นร้านค้าถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. ที่ผ่านมา