77JOWO News


กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองกว่า 50 คนรวมตัว ถือป้ายประท้วง ผอ.โรงเรียน หลังไม่พอใจการบริหารงาน

publish: 2018-11-26 21:25:07

กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองกว่า 50 คนรวมตัว ถือป้ายประท้วงผอ.โรงเรียนหลังไม่พอใจการบริหารงาน