77JOWO News


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา

publish: 2019-11-08 05:16:41

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา


กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

publish: 2019-06-19 17:08:41

กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการสื่อสารสู่ภายนอก

publish: 2019-06-14 16:39:52

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการสื่อสารสู่ภายนอก


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กับสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 กระเป๋าจากเชือกกล้วย สร้างคุณค่า สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา

publish: 2018-11-17 18:54:32

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กับสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 กระเป๋าจากเชือกกล้วย สร้างคุณค่า สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา