77JOWO News


มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด โคราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 2562

publish: 2019-06-26 20:13:19

การจัดกิจกรรมในครั้ง นการรณรงค์สร้างกระแสปลุก จิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมขนประชาชนเยาวชน เข้ามามีสวน ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรวมทั้งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาแสพดดรู้การใช้วลาวงให้เกิดประโยชน์