77JOWO News


สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครอง ฯ รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

publish: 2019-10-26 22:39:10

สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562