77JOWO News


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

publish: 2019-09-13 19:36:22

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างระยะ 20 ปีและแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ

publish: 2019-09-09 23:18:46

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ


จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์

publish: 2019-09-04 19:48:27

จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอโซนเหนือ

publish: 2019-09-01 18:36:07

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอโซนเหนือ


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

publish: 2019-08-28 20:42:55

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต

publish: 2019-08-28 20:41:56

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

publish: 2019-08-26 19:29:41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านในโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อำเภอตรอนและอำเภอพิชัย

publish: 2019-08-15 16:51:07

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านในโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อำเภอตรอนและอำเภอพิชัย


คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

publish: 2019-08-14 17:46:47

คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160

publish: 2019-08-13 21:57:11

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160


จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบ 127 ปี

publish: 2019-08-10 13:58:22

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบ 127 ปี


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

publish: 2019-08-06 19:48:39

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

publish: 2019-08-01 20:23:43

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข

publish: 2019-07-31 13:04:15

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบมอบมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และ กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบป้าย"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

publish: 2019-07-31 13:04:07

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบป้าย"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"