77JOWO News


จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563

publish: 2019-12-26 19:06:28

จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2563


คปภ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัทกลางฯและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่ 2563

publish: 2019-12-23 16:24:59

คปภ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัทกลางฯและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตชมรมประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่ 2563


พาณิชย์เมืองพระยาพิชัยดาบหักมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลง หลินลับแลอุตรดิตถ์

publish: 2019-11-15 03:34:36

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ม กำหนดมาตรการกำกับและควบคุม การมีจำหน่าย และใช้วัตถุระเบิดจำพวก พลุ ตะไล โคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

publish: 2019-10-22 11:45:59

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ม กำหนดมาตรการกำกับและควบคุม การมีจำหน่าย และใช้วัตถุระเบิดจำพวก พลุ ตะไล โคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง


จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

publish: 2019-09-13 19:36:22

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างระยะ 20 ปีและแผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ

publish: 2019-09-09 23:18:46

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ


จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์

publish: 2019-09-04 19:48:27

จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานเทศกาล ลางสาด ลองกอง หวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอโซนเหนือ

publish: 2019-09-01 18:36:07

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอโซนเหนือ


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

publish: 2019-08-28 20:42:55

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต

publish: 2019-08-28 20:41:56

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

publish: 2019-08-26 19:29:41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านในโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อำเภอตรอนและอำเภอพิชัย

publish: 2019-08-15 16:51:07

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านในโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ อำเภอตรอนและอำเภอพิชัย


คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

publish: 2019-08-14 17:46:47

คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160

publish: 2019-08-13 21:57:11

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์แจงผลิตภัณฑ์โอท้อปที่ผ่านการคัดสรร 159 รายการจาก160


จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบ 127 ปี

publish: 2019-08-10 13:58:22

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบ 127 ปี