77JOWO News


หมู่บ้านมิรันดาจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อรักษาสุขภาพให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี

publish: 2019-07-03 15:32:23

หมู่บ้านมิรันดาจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อรักษาสุขภาพให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี


พาณิชย์อุดรธานีจับมือเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดE-COMMERCE

publish: 2019-07-02 22:57:19

พาณิชย์อุดรธานีจับมือเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดE-COMMERCE เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี


พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เยือนถิ่นกรุงเก่า ร่วมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ชมคลิป)

publish: 2019-06-30 00:02:04

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เยือนถิ่นกรุงเก่า ร่วมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย


มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด โคราชจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 2562

publish: 2019-06-26 20:13:19

การจัดกิจกรรมในครั้ง นการรณรงค์สร้างกระแสปลุก จิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมขนประชาชนเยาวชน เข้ามามีสวน ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรวมทั้งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาแสพดดรู้การใช้วลาวงให้เกิดประโยชน์


อาชีวศึกษาจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

publish: 2019-06-26 15:52:36

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งกิจกรรมดื่มน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


อบจ.โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธร ภาค 3 และส่วนราชการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.

publish: 2019-06-26 12:28:54

อบจ.โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธร ภาค 3 และส่วนราชการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดกิจกรรมถวายถังดับเพลิง พร้อมอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นใช้กับชุมชน

publish: 2019-06-21 19:14:56

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดกิจกรรมถวายถังดับเพลิง พร้อมอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นใช้กับชุมชน


กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

publish: 2019-06-19 17:08:41

กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


กกท.นครปฐมจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน

publish: 2019-06-09 14:27:20

กกท.นครปฐมจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน


สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงาน 7 มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียน

publish: 2019-06-08 15:45:02

สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงาน 7 มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียน


โรงเรียนเพ็ชระศึกษา จัดกิจกรรมพี่ดูแลน้อง รวมพลังกำจัดเหาเพื่อเป็นการป้องกันเหาที่จะติดระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนภายในโรงเรียน

publish: 2019-06-05 15:39:21

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา จัดกิจกรรมพี่ดูแลน้อง รวมพลังกำจัดเหาเพื่อเป็นการป้องกันเหาที่จะติดระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนภายในโรงเรียน


สมุทรปราการ อบจ.ปากน้ำ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

publish: 2019-05-31 22:41:37

อบจ.ปากน้ำ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลมหาราช เมืองคอน จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562

publish: 2019-05-31 16:47:17

โรงพยาบาลมหาราช เมืองคอน จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562


รพ.สตูลจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ระบุมีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

publish: 2019-05-31 13:05:44

รพ.สตูลจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์งดสูบบุหรี่สตูลติดบุหรี่สูงอันดับ 3 ของภาคใต้


กลุ่มบริษัทแคนนอนจิตอาสา จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ แคนนอน อาสาพัฒนาโรงเรียน ปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง (ชมคลิป)

publish: 2019-05-28 00:33:46

กลุ่มบริษัทแคนนอนจิตอาสา จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ แคนนอน อาสาพัฒนาโรงเรียน ปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง