77JOWO News


คนรักสัตว์ แห่นำสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

publish: 2019-03-12 20:07:04

ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สัตว์เลี้ยง ต้องปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า