77JOWO News


ไม่ตากข้าวบนถนน! ชาวนาพิจิตรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว

publish: 2018-11-14 18:49:53

ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว