77JOWO News


ผักปลอดสารพิศสร้างรายได้...เจ้าของตลาดลำปางใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษจำหน่ายสร้างรายได้เสริม

publish: 2019-06-18 11:41:57

ถือว่าอีกหนึ่งความสำเร็จกับการคิดพัฒนาต่อยอดอาชีพ จากเจ้าของตลาดสดที่ได้นำแนวคิด เรื่องการคัดแยกขยะ มาใช้ในการบริหารจัดการตลาดเชื่อมโยงสู่อาชีพทำการเกษตร เพื่อหารายได้เสริมด้วยการพลิกฟื้นปรับเปลี่ยนผืนที่ดินทำกินที่มีอยู่ ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษขยะเศษอาหารปลูกพืชผักปลอดสารพิษจำหน่าย สร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเอง และครอบครัวอีกวันละไม่น้อยกว่า 500-600 บาท ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพของ นายเสาร์คำ ฟูใจ ราษฎรชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เรื่องใกล้ตัว กับพืชผักสวนครัวปลอดโรค ปลอดภัย

publish: 2019-06-12 16:47:04

เรื่องใกล้ตัว กับพืชผักสวนครัวปลอดโรค ปลอดภัย


ขายดิบขายดี เกษตรกรปลูกกะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก ปลอดสารรอบบ้าน พักสร้างรายได้งดงาม นำผลผลิตออกขายทุกวัน

publish: 2018-12-12 11:46:42

ขายดิบขายดี!!เกษตรกรปลูกกะหล่ำปลีและกะหล่ำดอกปลอดสารรอบบ้านพักสร้างรายได้งดงามนำผลผลิตออกขายทุกวันอำนาจเจริญ เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษยิ้ม หลังเก็บผักขายรายได้ดี ช่วงเทศกาลกินเจ

publish: 2018-10-02 10:51:47

เกษตกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดที่อำนาจเจริญ ยิ้มรับเทศกาลกินเจ เก็บออกขายสร้างได้อย่างงาม ผนวกกระแสคนใส่ใจสุขภาพทำให้มีลูกค้าสั่งจองทุกวัน


ทางเลือกง่ายๆ ปุ๋ยตามศาสตร์พระราชา มูลไส้เดือนดิน เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย ลดต้นทุนการผลิตและผักปลอดสารพิษ

publish: 2018-09-04 22:21:39

เกษตรกรเดินตามศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 สอนการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ให้กับเกษตรกร นักเรียน และทหาร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการทำปุ๋ย เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย ลดต้นทุนการผลิตและได้พืชผักที่ปลอดสารพิษ