77JOWO News


ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จัดฝึกอบรม First Aids & CPR ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน

publish: 2019-10-23 10:08:50

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 จัดฝึกอบรม First Aids & CPR ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ร่วมกับรพ.ลานนาเชียงใหม่ ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21- 22 ตุลาคม 2562


อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้กำลังจะจมน้ำ

publish: 2019-09-29 19:17:21

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชิมช้อปใช้และช่วงไฮซีซั่น ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มจัดอบรมรุ่นที่ 1


รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60 ที่ จ.ศรีสะเกษ

publish: 2019-09-24 20:40:33

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60 ที่ จ.ศรีสะเกษ


โคราชจัดใหญ่งานเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

publish: 2019-09-06 16:50:28

Korat Organic Outlet จัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายนนี้


ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ROAD SAFETY ON TOUR"การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย(คลิป)

publish: 2019-08-30 20:32:07

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ROAD SAFETY ON TOUR" การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย


ศอ.ปส.จ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

publish: 2019-08-20 19:08:25

ศอ.ปส.จ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด


ศูนย์ฝึกอบรม ธ.กรุงไทย เขาใหญ่ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish: 2019-07-31 20:25:38

ศูนย์ฝึกอบรม ธ.กรุงไทย เขาใหญ่ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


อธิบดีธัญญา ติวเข้มเปิดโครงการฝึกอบรม เสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า

publish: 2019-07-23 17:41:59

เสริมสมรรถนะ...อธิบดีธัญญาติวเข้ม รับมือไฟป่า จัดโครงการฝึกอบรม พร้อมรับมือไฟป่าเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า 13ศูนย์ 133 สถานี


วิทยากรจิตอาสา 904 ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ให้กับจิตอาสาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชมคลิป)

publish: 2019-06-26 21:56:31

วิทยากรจิตอาสา 904 ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ให้กับจิตอาสาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุบลฯ ฝึกอบรมครู พัฒนาการสอนระบบเครื่องยนต์ดีเซล

publish: 2019-06-24 17:28:23

อุบลฯ ฝึกอบรมครู พัฒนาการสอนระบบเครื่องยนต์ดีเซล


ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝึกอบรมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 เพื่อยกระดับสู่สากล

publish: 2019-06-13 13:46:14

ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝึกอบรมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ระดับสำนักงานพัฒนาภาค ประจำปี 2562 เพื่อยกระดับสู่สากล


กอ.รมน.ภาค3ส่วนแยก1ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน3102 ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ 9

publish: 2019-06-12 18:19:21

กอ.รมน.ภาค3ส่วนแยก1ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน3102 ฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่ 9


ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม ก่อนกลับสู่สังคม

publish: 2019-05-17 16:14:23

ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม ก่อนกลับสู่สังคม ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก


อบจ.โคราช จัดฝึกอบรมอาชีพให้ชาวบ้านหนองมโนรมย์ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง

publish: 2019-04-30 13:07:48

อบจ.โคราช จัดฝึกอบรมอาชีพให้ชาวบ้านหนองมโนรมย์ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง


สปส.นครปฐมเข้มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

publish: 2019-04-27 21:50:11

สปส.นครปฐมเข้มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย