77JOWO News


อบต.ฉลุงฝึกอาชีพคนพิการ ทำถุงหอมดับกลิ่นมอบให้แทนความรัก

publish: 2019-02-13 18:59:42

อบต.ฉลุงฝึกอาชีพคนพิการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ด้วยการทำถุงหอมจากสมุนไพรและดอกไม้แห้ง เพื่อใช้ดับกลิ่นอับชื้นและไล่ยุง


อย่าทอดทิ้ง!!ให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

publish: 2019-02-11 17:29:26

อย่าทอดทิ้ง!!ให้ความรู้ทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ


แรงงานจังหวัดหนองคาย เปิดฝึกอาชีพทำขนมไทย และทำบายศรีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพรองรับการท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

publish: 2019-01-08 20:41:29

แรงงานจังหวัดหนองคาย เปิดฝึกอาชีพทำขนมไทย และทำบายศรีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพรองรับการท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง


ลาก่อนความจน!! เกษตรที่สูงเลยจัดอบรมอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย หลุดพ้นความจนอย่างยั่งยืน (มีคลิป)

publish: 2018-09-25 15:39:51

เกษตรที่สูงเลยจัดอบรมอาชีพให้ผู้ลงทะบียนรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร หลุดพ้นความจนอย่างยั่งยืน


ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส เปิดห้องจัดประชุม พร้อมขนมโดยฝีมือคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

publish: 2018-09-22 19:00:05

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส เปิดห้องจัดประชุม พร้อมขนมโดยฝีมือคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้


ศาลเยาวชน จ.ศรีสะเกษ บำบัดเด็กแบบไร้รอยต่อเร่งฝึกอาชีพเพื่อคืนเด็กสู่สังคม

publish: 2018-08-17 18:33:20

ศาลเยาวชน จ.ศรีสะเกษ บำบัดเด็กแบบไร้รอยต่อเร่งฝึกอาชีพเพื่อคืนเด็กสู่สังคม