77JOWO News


อยากเลือกตั้ง!!“ชญานิน คงสง” แกนนำม็อบควนหนองหงษ์นำกลุ่มคนคอนอยากเลือกตั้งเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์อยากเลือกตั้งกลางสนามหน้าเมืองคอน

publish: 2019-01-13 21:47:46

อยากเลือกตั้ง!!“ชญานิน คงสง” แกนนำม็อบควนหนองหงษ์นำกลุ่มคนคอนอยากเลือกตั้งเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์อยากเลือกตั้งกลางสนามหน้าเมืองคอน