77JOWO News


ป่อเต็กตึ้งโคราชจัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกผู้ยากไร้ 2000 คนในโคราช

publish: 2019-08-11 19:13:36

ประเพณีทิ้งกระจาดถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล