77JOWO News


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษจัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน

publish: 2019-08-25 09:33:34

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษจัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน