77JOWO News


สภาวัฒนธรรมอยุธยา จัดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ชมคลิป)

publish: 2019-08-26 10:44:20

สภาวัฒนธรรมอยุธยา จัดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์ประเพณีการเทศน์มหาชาติให้อยู่คู่กับมรดกทางวัฒนธรรม


อ่างทอง อนุรักษ์ประเพณีหาบกระจาดใส่ของไปทำบุญวันสงกรานต์

publish: 2019-04-15 22:42:24

อนุรักษ์ประเพณีหาบกระจาดใส่ของไปทำบุญวันสงกรานต์ ที่วัดโพธิ์วงษ์ ชาวบ้านแหร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีโบราณ ให้คงอยู่คู่เมืองอ่างทอง


โคราช เทศบาลตำบลโคกกรวดร่วมกับชาวบ้าน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยโบราณ ในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

publish: 2019-04-12 21:17:42

โคราช เทศบาลตำบลโคกกรวดร่วมกับชาวบ้าน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยโบราณ ในงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562


สมุทรสงครามชาวบ้านร่วมกันกวนกาละแมรามัญเพื่อสืบทอดประเพณี

publish: 2019-04-10 13:52:43

สมุทรสงครามชาวบ้านร่วมกันกวนกาละแมรามัญเพื่อสืบทอดประเพณี


สมุทรสงคราม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร

publish: 2019-04-05 18:48:46

สมุทรสงครามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร


ทม.กันตังปิดสี่แยกกันตังเปิดงานลอยกระทงเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ประเพณี

publish: 2018-11-14 09:01:20

เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ปิดสี่แยกกันตัง เปิดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก


อบจ.สุรินทร์ จัดประเพณี “แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” (ตรุษเขมรสุรินทร์) เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม (คลิป)

publish: 2018-10-03 09:36:09

เพื่ออนุรักษ์ให้ประเพณีดั้งเดิม ได้รับการธำรงรักษาให้คงอยู่ สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหนสมบัติบรรพชน ได้แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของจังหวัดทั้งในอดีตและปัจจุบัน


สุพรรณบุรี ชาวบ้านดอนคา แห่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี สารทลาวคึกคัก

publish: 2018-09-24 20:34:30

สุพรรณบุรี ชาวบ้านดอนคา แห่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี สารทลาวคึกคัก