77JOWO News


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กวาดรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะ

publish: 2019-12-23 16:09:03

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กวาดรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31จังหวัดสุโขทัย


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา

publish: 2019-11-08 05:16:41

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

publish: 2019-11-08 05:09:04

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแยม3in1

publish: 2019-09-26 21:52:59

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแยม3in1


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน 3 สาขาวิชาสร้างสรรค์ศิลปะชั้นเลิศ และแรงบันดาลใจ พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม

publish: 2019-08-28 20:43:36

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน 3 สาขาวิชาสร้างสรรค์ศิลปะชั้นเลิศ และแรงบันดาลใจ พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

publish: 2019-08-27 18:28:42

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินในที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ


นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ น้ำพริกกระปิกึ่งสำเร็จรูป พกพาสะดวกติดตามสบายไสตล์ท่องเที่ยว

publish: 2019-08-22 20:49:52

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ น้ำพริกกระปิกึ่งสำเร็จรูป พกพาสะดวกติดตามสบายไสตล์ท่องเที่ยว


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เผยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

publish: 2019-08-21 16:06:43

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เผยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ประชาคมอาเซียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสถาปนาอาเซียน

publish: 2019-08-08 23:41:20

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ประชาคมอาเซียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสถาปนาอาเซียนประจำปี 2562


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดโครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

publish: 2019-08-07 21:02:21

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดโครงการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

publish: 2019-06-19 17:08:41

กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดินให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดศูนย์ตรวจสภาพรถบริการประชาชนภายใต้โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์

publish: 2019-04-12 09:14:39

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดศูนย์ตรวจสภาพรถบริการประชาชนภายใต้โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์