77JOWO News


อาชีวศึกษาภาคใต้ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้(มีคลิป)

publish: 2019-08-21 14:02:37

อาชีวศึกษาภาคใต้ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ประกอบด้วยสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ,สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา,สถานพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษาและโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ