77JOWO News


เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุติปักเขตวิสุงคามสีมา 2 วัดชายแดนไทย - เขมร

publish: 2019-09-26 22:55:25

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุติปักเขตวิสุงคามสีมา 2 วัดชายแดนไทย - เขมร เพื่อให้สามารถประกอบสังฆกรรมถูกต้องตามพระธรรมวินัย