77JOWO News


บริษัท กลางฯจับมือกับพันธมิตร ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562(ชมคลิป)

publish: 2019-11-22 22:02:08

บริษัท กลางฯจับมือกับพันธมิตร ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างมาตรการองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา

publish: 2019-11-08 05:16:41

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา


อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

publish: 2019-10-22 17:29:51

อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดินหน้าเสริมสร้างผู้ประกอบการ “Smart SME” เเละ “Digital Marketing”


อบต.บ้านเกาะ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ป้องกันโรคซึมเศร้า ด้านชมรมนายก อปท.มอบเงิน 100,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัด

publish: 2019-10-10 17:20:31

อบต.บ้านเกาะ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ป้องกันโรคซึมเศร้า ด้านชมรมนายก อปท.มอบเงิน 100,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัด


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

publish: 2019-08-28 20:42:55

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต

publish: 2019-08-28 20:41:56

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต


ขนส่งกรุงเก่าเปิด "โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" (ชมคลิป)

publish: 2019-08-03 15:20:26

ขนส่งกรุงเก่าเปิด "โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

publish: 2019-06-30 18:43:22

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เฉลิมพระเกียรติ ที่ จ.ศรีสะเกษ


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำนักเรียนเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”

publish: 2019-06-22 01:16:12

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำนักเรียนเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์


ปภ.ลำพูนฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

publish: 2019-06-12 19:56:53

ปภ.ลำพูนฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

publish: 2019-05-29 15:54:25

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มผู้บริหาร ร.ร.และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ ร.ร.

publish: 2019-04-04 16:40:19

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ติวเข้มผู้บริหาร ร.ร.และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ ร.ร.ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา


ฝ่ายปกครองระนองร่วมสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เยาวชน

publish: 2019-03-05 17:12:29

เยาวชน 100 คน จาก 5 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เยาวชน


บิ๊กโจ๊ก ต่อยอดโครงการอุ่นไอรัก เปิดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

publish: 2019-02-28 16:38:54

บิ๊กโจ๊ก ต่อยอดโครงการอุ่นไอรัก เปิดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดทอดผ้าป่าฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา (ชมคลิป)

publish: 2019-02-26 00:07:28

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จัดทอดผ้าป่าฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา