77JOWO News


ส.ส.เมืองคอนนำทีมปักดำนาข้าวพุทธภูมิเพื่อน้ำนมข้าวใช้พิธีกวนขาวมธุปายาส“มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”เมืองนครฯ ประจำปี 2563 จัดต่อเนื่องปีที่ 790

publish: 2019-10-07 18:47:58

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เมืองคอนนำทีมปักดำนาข้าวพุทธภูมิ เพื่อน้ำนมข้าวใช้กวนข้าวมธุปายาส “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดงานประเพณีต่อเนื่องยาวนานถึง 790 ปี