77JOWO News


สสจ.ลำปางเตือนผู้ปกครองหมั่นดูแลลูกหลานเพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

publish: 2019-09-13 12:35:43

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประเทศไทยจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – 2 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 46,079 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 70.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1:0.81 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ ๑ , ๒ , ๓ ปี ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรกได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 149.24,134.52,130.20,128.00,120.72 ต่อแสนประชากรตามลำดับ


สั่งปิด 7 วัน เร่งทำความสะอาดด่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ หลังพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก 12 ราย

publish: 2018-11-15 22:55:56

สั่งปิด 7 วัน !! เร่งทำความสะอาดด่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ หลังพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก 12 ราย