77JOWO News


จังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

publish: 2019-01-11 16:10:29

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อน้อมถวายพระราชกุศล